افزایش سوخت خودرو با افزایش وزن صندوق عقب

افزایش سوخت خودرو با افزایش وزن صندوق عقب

بر اساس مطالعات مؤسسه‌ی بیمه و مشاوره‌ی RAC بریتانیا، وزن اضافه‌ی صندوق عقب بر مصرف سوخت تأثیر می‌گذارد؛ در واقع به ازای هر 50 کیلوگرم، 2درصد مصرف سوخت افزایش می‌یابد.

درباره نویسنده :