شماره حساب ها

شماره کارت :
۶۰۳۷۶۹۱۵۶۳۱۵۰۹۹۴
شماره حساب بانکی :
۰۱۰۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹
به نام آقای محمد اصلی تمر- بانک صادرات