شماره حساب ها

شماره حساب :            0100294954004      بانک صادرات به نام آقای سعید اصلی تمر 
شماره کارت: 7205-3436-6940-6037    بانک صادرات به نام آقای سعید اصلی تمر