شماره حساب ها

شماره حساب :            0110121071002      بانک صادرات به نام آقای محمد اصلی تمر 
شماره کارت: 5833-3927-6916-6037    بانک صادرات به نام آقای محمد اصلی تمر


شماره حساب :          5799479704            بانک ملت به نام آقای محمد اصلی تمر 
شماره کارت : 5635-9111-3377-6104       بانک ملت به نام آقای محمد اصلی تمر