شماره حساب ها

شماره کارت :
6037691563150994
شماره حساب بانکی :
0109021030009
به نام آقای محمد اصلی تمر- بانک صادرات