شماره حساب ها

شماره کارت :
۶۰۳۷۶۹۱۵۶۳۱۵۰۹۹۴
شماره حساب بانکی :
۰۱۰۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹
به نام آقای محمد اصلی تمر- بانک صادرات

به دلیل نزدیک شدن به روز های پایان سال 95 و تعطیلی باربری ها و تیپاکس و پست از مورخ 95/12/25 کلیه سفارش ها بعد از تعطیلات رسمی نوروزی ارسال خواهد شد